استحکام کششی چیست و انواع آن کدام است؟

استحکام کششی که با دستگاه تنسایل اندازه گیری می شود، توانایی پلیمرها در برابر حداکثر مقدار تنش کششی است که هنگام کشش تحمل می کنند و در آن دچار شکست نمی شوند. این نقطه، زمانی است که ماده از حالت تغییر شکل الاستیک به تغییر شکل پلاستیک انتقال پیدا می کند.

آزمون کشش از مهمترین و پرکاربردترین تست های پلیمر ها می باشد و نقش مهمی در انتخاب مواد برای تولید محصولات مختلف پلیمری دارد.

تغییر شکل الاستیکوقتی تنش اعمال شده به پلاستیک در دستگاه تنسایل را حذف کنیم، ماده به ابعاد و حالت اولیه خود برمی گردد. در واقع تغییر شکل اعمال شده موقتی است و با حذف تنش از بین می رود.

تغییر شکل پلاستیک: در این نوع تغییر شکل، با حذف تنش اعمالی، ابعاد مواد به حالت اولیه خود برنمی گردد و تغییر شکل و حالت ایجاد شده برگشت ناپذیر است.

 

انواع استحکام کششی محاسبه شده در دستگاه تنسایل:

به طور کلی استحکام کششی بر سه نوع طبقه بندی می شود که در شکل زیر نیز نشان دارده شده است:

  • استحکام کششی در نقطه تسلیم yield strength: تنشی است که پلیمر می تواند بدون تغییر شکل دائمی آن را تحمل کند
  • استحکام کششی در نقطه شکست breaking or fail: استحکام در نقطه ای که پلیمر در آن دچار شکست می شود
  • استحکام نهایی ultimate: حداکثر تنشی است که پلیمر یا ماده می تواند تحمل کند.

نحوه انجام تست

کارشناسان آزمایشگاه ارم پلاستیک از تمامی لوله های تولیدی نمونه برداری کرده و تست کشش را جهت مقایسه و اطمینان خاطر نمونه های تولیدی با استاندارد مربوطه انجام می دهند

کارشناسان یک نمونه ی حلقه ای به طول 25 میلی متر از لوله جدا کرده و ان را توسط میله هایی بین دو فک دستگاه کشش قرار داده و پس از استارت کردن  دستگاه نونه را تا جایی که پارگی در نمونه رخ دهد میکشد  ، کارشناسان پس از بررسی نمونه و اطمینان خاطر از استحکام جوش لوله تولیدی و استاندارد نمونه را تایید کرده.