در لوله هایی که از PEX یا پلی اتیلن شبکه ای استفاده می شود، تولید کننده موظف است مقدار ژل شدگی، یا شبکه ای شدن پلی اتیلن را مطابق استاندارد ملی  رعایت نماید. معمولا برای روش های مختلف شبکه ای کردن این مقدار حداقل 60 درصد می باشد و مدیران کنترل کیفیت باید پس از تولید لوله و کامل شدن فرایند شبکه ای شدن، مقدار ژل یا شبکه ای شدن آن را مورد ارزیابی قرار دهند که در ادامه به توضیح ان می پردازیم.

 

  1. تجهیزات مورد نیاز تست درصد ژل:
  2. محلول زایلن با خلوص حداقل 98 درصد حاوی 1 درصد آنتی اکسیدانت
  3. مبرد جریان برگشتی، بالن ته گرد حجم 500 میلی لیتر
  4. گرم کن به منظور جوشاندن زایلن
  5. قفس توری نگهدارنده آزمونه با اندازه سوراخ 125 میکرون
  6. آون
  7. ترازو

روش انجام آزمون درصد ژل:

روش کلی آزمون به این شرح است که یک نمونه از لوله را بریده و در زایلن جوشان قرار می دهیم. زایلن جوشان پلی اتیلن را در خود حل می کند ولی پلی اتیلن شبکه ای یا کراس لینک شده در آن حل نمی شود. لذا از وزن نمونه پس از غوطه وری داخل زایلن می توانیم مقدار شبکه ای بودن یا ژل لوله را اندازه بگیریم.

حداقل 2 آزمونه به شرح زیر آماده کنید. از سطح مقطه لوله چندلایه PEX لایه ای به صخامت 0/2 میلیمتر جدا کنید. باید طوری آزمونه را ببرید که کل محیط لوله را شامل شود. وزن آزمونه باید حداقل 0/2 گرم باشد.

قفس توری و درپوش آن را روی ترازو وزن کنید (M1). آزمونه را داخل قفس توری قرار دهید و به همراه درپوش وزن کنید (M2).

قفس توری و نمونه و درپوش آن را درون بالن قرار داده و مطمئن شوید حلال کافی وجود دارد. (وزن حلال 200 برابر وزن نمونه باشد). مجموعه را توسط هیتر به مدت 8 ساعت بجوشانید (نقطه جوش حدود 140 درجه سلسیوس می باشد). پس از این مدت توری و درپوش و نمونه را از حلال خارج کنید.

باقیمانده آزمون را به همراه قفس توری به مدت ساعت در یک آون در دمای 140 درجه خشک کنید. سپس مجموعه را خارج کرده و پس از رسیدن به دمای محیط وزن کنید (M3).

از رابطه زیر درصد ژل یا میزان شبکه ای لوله محاسبه می گردد:

 

جدول مقادیر حداقل درصد ژل برای لایه PEX

روش مشبک شدن درصد ژل
روش پراکسیدی
روش سیلانی
روش تابشی
روش آزو