تست برست چیست؟

هدف از تست برست  تعیین مقاومت نهایی در برابر فشار است. در این آزمون به طور معمول ، لوله در یک حوضچه با دمای ثابت محیط قرار میگیرد و فشار هیدرولیکی به آرامی افزایش می یابد به گونه ای که در طی زمان 60 الی 70 ثانيه ، دچار تورم و پس از آن ترکيدگی گردد. بر اساس نتایج آزمایش برست ، ضریب ایمنی اعمال می شود. این تست درجه بندی تحمل فشار نهایی لوله ها را تعیین می کند.

کارشناسان کنترل کیفیت شرکت آرم پلاستیک از تمامی لوله های تولیدی  نمونه برداری کرده و جهت اطمینان لازم از استاندارد  ، تست برست برای تمامی نمونه ها انجام می شود.