...

لیست پروژه های انجام شده

پروژه ۲۷۶واحدی شرکت شین آوا(ارومیه) %
پروژه ۳۶واحدی مسکن مهر دارایی (ارومیه) %
پروژه ۶۴واحدی مسکن مهر محلی(ارومیه) %
پروژه ۷۰۸واحدی کوی کوثر (اراک) %
پروژه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی(اراک) %
پروژه ۱۷۶واحدی مسکن مهر بهارستان شرکت آیینه خانه(اصفهان) %
پروژه گلستان۱۴۰واحدی(اصفهان) %
پروژه ۴۰۰۰واحدی مهستان(شهریار) %
پروژه جهاد خانه سازی رزمندگان ۲۲۴واحدی (سنندج) %
پروژه مجتمع مسکونی ۹۶ واحدی مهتاب ۲و۳(یزد) %

بزرگترین بیمارستان بین المللی قلب خاورمیانه در استان یزد

نمایشگاه شیراز 1395

نمایشگاه تهران 1395